PRIVACY POLICY Rainbows Studio

PRIVACY POLICY

In deze privacy policy leg ik je uit op welke wijze ik jouw persoonsgegevens zal verwerken en welke rechten jij hebt als klant.

Rainbows Studio hecht veel belang aan jouw vertrouwen en dus ook aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.

Je vindt daarom hieronder ons privacy-beleid, dat van toepassing is op de website en op de relatie tussen Rainbows Studio en jou, als (potentiële) klant. 

 1. Wie ben ik?

Kyani, handelend onder de naam Rainbows Studio, met maatschappelijke zetel te Rijmenamsesteenweg 128, 3150 Haacht en ondernemingsnummer 0758.706.482 is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens. 

Je kan contact opnemen via volgende gegevens:


2.     Over welke gegevens gaat het?

Wanneer je met mij contact opneemt, bijvoorbeeld via e-mail, telefonisch of via privé social media-berichten, of via het invulformulier op onze website, dan worden jouw gegevens en de informatie die je meedeelt, door mij verzameld. 

Meer specifiek gaat het om volgende gegevens:

·      Voor- en achternaam klant en, indien newborn shoot, kind(eren)

·      Adres

·      Soort en locatie shoot

·      E-mailadres

·      Betaalgegevens

·      Evt. naam en adres ontvanger van cadeaubon

Deze gegevens zijn opgeslagen overeenkomstig de manier waarop ze worden verleend, d.w.z. via contactformulier, ontvangen betalingen op zakelijke rekening, privé-klantengalerij.


3.     Voorwaarden

In volgende gevallen worden jouw persoonsgegevens verzameld, verwerkt en gebruikt:

 • mits jouw expliciete toestemming,
 • indien dit nodig is om een door jou gevraagde dienst te verlenen,
 • indien dit wettelijk verplicht is,
 • indien een legitiem belang dit verantwoordt.


4.     Voor welk doel?

Jouw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt opdat Rainbows Studio het nodige kan doen voor de dienstverlening die zij aanbiedt en uitvoert. 

Zo worden persoonsnamen verzameld voor communicatie en facturatie, locaties en adressen voor het uitvoeren van de shoot en/of levering van bestellingen, alsook facturatie, e-mailadressen om contact te kunnen opnemen, en betaalgegevens voor facturatie en btw- en boekhouddoeleinden. De soort shoot en naam van kind(eren) worden verzameld voor het digitale en eventueel fysieke foto-album.

Daarnaast kunnen jouw gegevens, zoals e-mailadressen, worden verzameld voor marketingdoeleinden, meer bepaald voor bijvoorbeeld het zenden van een nieuwsbrief. Hiervoor kan jij je op elk moment uitschrijven.


5.     Duur?

Jouw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig voor het doel waarvoor ze werden verzameld. Dat betekent dat jouw gegevens die louter voor de dienstuitvoering zijn verzameld, doorgaans voor 2 jaar worden bijgehouden tenzij jij voor langere tijd mogelijke interesse in mijn diensten zou doen blijken. Jouw facturatiegegevens worden 7 jaar bewaard omdat de wet dit voorschrijft. 


6.     Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

Rainbows Studio is zodanig georganiseerd dat jouw gegevens optimaal worden beveiligd. Zij doet dan ook alle redelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te beschermen. Dit gebeurt via de wachtwoorden van het mailsysteem en de apparaten waarmee zij werkt.


7.     Worden jouw gegevens gedeeld met derden?

Jouw persoonsgegevens worden enkel uitzonderlijk met derden gedeeld in het kader van de activiteiten van RainbowsStudio, bijvoorbeeld door het werken met een drukker. Daarnaast is het ook mogelijk dat jouw persoonsgegevens gedeeld worden ten gevolge van wettelijke verplichtingen, zoals i.v.m. boekhouding. Met de boekhouder is een gegevensverwerkings-overeenkomst gesloten om de veiligheid van jouw gegevens blijvend te verzekeren.

Jouw persoonsgegevens worden evenwel nooit met derden gedeeld buiten dit kader om, zoals bijvoorbeeld voor marketing- of commerciële doeleinden.


8.     Welke rechten heb jij?

Conform de geldende wettelijke bepalingen heb je volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 • recht op intrekking van jouw toestemming;
 • recht op inzage en/of kopiename;
 • recht op aanpassing of rectificatie;
 • recht op gegevensuitwissing of het recht op vergetelheid;
 • recht van bezwaar en
 • recht op overdraagbaarheid

Je kan deze rechten eenvoudigweg uitoefenen door contact op te nemen met Rainbows Studio. Dit kan schriftelijk per e-mail (info@rainbowsstudio.be). Binnen een termijn van 30 kalenderdagen word je per kerende gecontacteerd.

Het uitoefenen van jouw rechten is kosteloos, behalve indien jouw verzoek kennelijk ongegrond en/of buitensporig is. In dat laatste geval kunnen er administratieve kosten worden aangerekend of kan er gekozen worden om geen gevolg te geven aan jouw verzoek na de mededeling van de reden(en) tot weigering van jouw verzoek.


9.     Klachtmogelijkheden

Indien je een klacht hebt met betrekking tot de verzameling, het gebruik en/of de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je steeds met ons contact opnemen en heb je ook de mogelijkheid om:

 • je te richten tot de toezichthoudende autoriteit. De gegevensbeschermingsautoriteit is gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35. Je kan de autoriteit tevens contacteren per telefoon (02/274.48.00), per fax (02/274.48.35), per e-mail (contact@apd-gba.be) en via de website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen en/of
 • indien je schade lijdt, kan je je wenden tot de bevoegde rechtbank.


10.  Slotbepaling

Rainbows Studio behoudt zich het recht voor het privacy-beleid eenzijdig te wijzigen. Je kan de meest recente versie van het privacy-beleid steeds terug vinden op de website. Vanaf de publicatie op de website treden mogelijke wijzigingen in werking.


11.  Wijzigingen 

Deze verklaring is van toepassing vanaf 16-06-2022

Ik kan deze verklaring te allen tijde eenzijdig wijzigen. Wijzigingen zullen steeds op deze website gepubliceerd worden zodat jij te allen tijde op de hoogte blijft van de verklaring van deze website.  12.  Bevoegdheidsbeding 

Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven, zijn exclusief bevoegd, tenzij dwingend recht anders bepaalt.