Algemene Voorwaarden Rainbows Studio

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTEN

Ik ben: Kyani, handelend onder de naam Rainbows Studio, met maatschappelijke zetel te Rijmenamsesteenweg 128, 3150 Haacht en ondernemingsnummer 0758.706.482.


Je kan mij bereiken via het e-mailadres: ‘info@rainbowsstudio.be’, of via het telefoonnummer 0472741607.


DEEL 1 – ALGEMEEN 

Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1.     Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van ons, ofwel via sociale media, ofwel via de website, ofwel via e-mail. 

2.     Dienst: de diensten die ik, als Fotografe, lever.

3.     Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER. 

4.     Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van het aanvaarden van de offerte of op de dag van de aankoop van onze Goederen. 

5.     Klant: De consument of ondernemer die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt. 

6.     Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jou, als Klant, en mij, als Fotografe.  

7.     Goederen: de Goederen die ik, als Fotografe, lever.

8.     Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig. 

9.     Website: https://www.rainbowsstudio.be/


Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijf ik de regels op basis waarvan ik, als Fotografe, mijn Goederen/Diensten aan jou, als Klant, zal leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al mijn offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en Goederen/Diensten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en plichten. 

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, als Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken. 

2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden is steeds van toepassing. 


Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding 

3.1. Ik bied als Fotografe Goederen/Diensten aan als: fotoshoots, foto-afdrukken, albums, wanddecoratie, ...

Ik doe steeds een Aanbod via de Website. De prijzen worden uitgedrukt in euro. Er wordt geen BTW aangerekend.

3.2. Ik, als Fotografe, heb steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het Aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant, het aanvaardt, m.a.w. aankoopt, is het geldende aanbod. 

3.3. Ik, als Fotografe, kan niet aan mijn Aanbod worden gehouden indien jij, als Klant, redelijkerwijze kon begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijk lage vraagprijs. 


Artikel 4 – Vergoeding

4.1. Algemeen

4.1.1. De prijs is steeds afhankelijk van de gekozen Dienst of Goed. De prijzen staan steeds vermeld op de Website. 

4.1.3. Indien er met een offerte wordt gewerkt, zal deze worden opgemaakt in excel en via pdf verzonden. Deze blijft geldig voor een termijn van 30 dagen.

4.1.2. Voor Goederen/Diensten die worden aangekocht, zal ik, als Fotografe, een factuur sturen, tenzij anders overeengekomen. Deze factuur dient betaald te worden binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum. 

4.1.3. Het overeengekomen tarief omvat alle kosten met uitzondering van extra Goederen/Diensten. Eventuele bijkomende kosten (zoals bijbestellingen), zullen steeds apart worden aangegeven en vallen ten laste van jou, als Klant. Het gaat bijvoorbeeld om extra foto’s naast degenen in het aangekochte pakket, of een foto-album of afdruk.

4.1.4. Indien ik, als Fotografe, extra kosten moet maken die niet in het oorspronkelijke Aanbod waren voorzien, zal ik steeds jou, als Klant, op de hoogte brengen. Pas na communicatie en overleg zal ik, als Fotografe, handelen.

4.2. Facturatie en betaling

4.2.1. Ik, als Fotografe, stuur voor het verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur aan jou, als Klant, nadat jij jouw selectie van de foto’s hebt gemaakt en hebt aangegeven of je al dan niet een afdruk of album wenst. De factuur moet worden voldaan binnen 30 kalenderdagen.

4.2.2. Toegang tot de downloadcode voor het ontvangen van de foto’s wordt pas verleend wanneer het volledige factuurbedrag is voldaan. Tevens kan ik, als Fotografe, al mijn eventuele overige werkzaamheden t.o.v. jou opschorten tot dit moment.

4.2.3. Indien de factuur niet binnen de vermelde termijn is voldaan, zal de Fotografe een herinneringsmail sturen en eventueel ook via andere weg met jou contact opnemen. 

Wordt de factuur niet tijdig voldaan, is over het openstaande factuurbedrag een verwijlintrest verschuldigd van 10% op het factuurbedrag (per jaar). Wanneer na een eerste herinnering nog niet wordt betaald, zal aangetekend een herinnering verstuurd worden waarbij eveneens een forfaitaire schadevergoeding van 25,00 euro zal worden aangerekend (plus eventuele aanmaningskosten), tenzij een grotere schade door Fotografe aangetoond wordt. Hiervoor is geen ingebrekestelling door Fotografe noodzakelijk. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.


Artikel 5 –  Betalingsvoorwaarden

5.1. De facturen zijn contant betaalbaar op onze zetel ofwel op een bankrekening ten name van Kyani Vullings, behalve andere uitdrukkelijke overeenkomst. Het bestaan van een klacht ontheft jou, als Klant

5.2. Enig protest tegen een factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 5 dagen na de factuurdatum.

Jij, als Klant, wordt verzocht steeds het nummer en de datum van de factuur te vermelden. 

5.3. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag is vanaf deze vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 10 % per jaar op het factuurbedrag.

 

Ten aanzien van jou, als Klant consument, geldt echter:

1.     de interestvoet die van toepassing is op betalingsachterstanden bij handelstransacties.

2.     zullen de interesten en/of forfaitaire schadevergoeding slechts verschuldigd zijn na een termijn van 14 kalenderdagen na het versturen van de eerste aanmaning

Deze termijn van 14 dagen gaat in op de derde werkdag na verzending van de herinnering aan jou, als Klant consument. Indien de herinnering langs elektronische weg wordt verzonden, dan start de termijn reeds de kalenderdag na verzending van de aanmaning.

3.     zal deze eerste aanmaning kosteloos zijn en in een duurzame vorm zijn opgemaakt, derwijze dat de consument deze informatie kan op slaan en waarbij de inhoud ongewijzigd blijft in de toekomst. 

4.     zal deze eerste aanmaning volgende specifieke vermeldingen bevatten:

-        een duidelijke beschrijving van het gekochte product of de geleverde dienst

-        het nog openstaande saldo

-        de termijn waarbinnen de schuld moet terugbetaald worden vooraleer enige kost, interest of schadevergoeding mag worden gevorderd 

-        de vergoeding (schadebeding) die verschuldigd zal zijn bij niet-tijdige betaling

 

Onder consument wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet beroepsmatige doeleinden op de markt gebrachte producten verwerft of die gebruikt.

Onverminderd het in het vorig lid bepaalde, zal in geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn ten belope van 

         10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 100 €, als schadebeding, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.

 

         Ten aanzien van jou, als Klant consument, is de omvang wettelijk beperkt als volgt:

  • Schulden onder €150,00: maximaal €20,00.
  • Schulden tussen €150,01 en €500,00: maximaal €30,00 plus 10% van het bedrag boven €150,00.
  • Schulden boven €500,01: maximaal €65,00 plus 5% van het bedrag boven €500,00, met een maximum van €2.000,00.

Onder consument wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet beroepsmatige doeleinden op de markt gebrachte producten verwerft of die gebruikt.


Artikel 6 –  Herroepingsrecht

6.1. De bepalingen van dit artikel geldt enkel voor deze Klanten die in hun hoedanigheid van consument Goederen of diensten online zouden aankopen.  

Jij, als Klant, hebt het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte Goederen/Diensten te ontbinden. Ik, als Fotografe, heb het recht jou, als Klant, te vragen naar de reden van herroeping, maar je bent niet verplicht een reden op te geven.

De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat jij, als Klant, of een aangewezen derde, de bevestigingse-mail heeft ontvangen.  

6.2. Uitzonderingen 

Herroeping is uitgesloten bij producten op maat. Herroeping van de bestelling van de fotoshoot kan daarom niet meer vanaf de uitvoering van de fotoshoot is begonnen, en van de bestelling van foto’s, albums of wanddecoratie niet vanaf de vervaardiging is begonnen (ook al is dit binnen de 14 dagen na bestelling) of als De Klant deze producten al heeft goedgekeurd. Herroeping is eveneens niet mogelijk wanneer De Klant akkoord is gegaan met de onmiddellijke uitvoering van de Dienst en met de afstand daarbij van het Herroepingsrecht.


Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht

7.1. Om het Herroepingsrecht uit te oefenen, moet jij, als Klant, mij, als Fotografe, via een ondubbelzinnige verklaring via mail op de hoogte stellen van jouw beslissing de Overeenkomst te herroepen. Deze mededeling moet mij, als Fotografe, bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

7.2. Indien jij, als Klant de Overeenkomst herroept, zal ik, als Fotografe, alle tot op dat moment van jou, als Klant, ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan jou terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat ik op de hoogte ben gesteld van jouw beslissing om de Overeenkomst te herroepen. 

7.3. Ik, als Fotografe, betaal jou, als Klant, terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen aan jou, als Klant, voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 


Artikel 8 – Levering

8.1. De hier beschreven levertijden zijn geschatte levertijden. Het streven ligt op levering van de bestelde digitale beelden binnen 28 dagen na datum van de shoot, waarna de Klant een selectie kan maken. De lijst van geselecteerde foto’s is pas definitief na uitdrukkelijk akkoord van de Klant. De code om deze te downloaden volgt na ontvangst van de betaling.

Fotografe zal het fotoalbum laten drukken van zodra De Klant het ontwerp heeft goedgekeurd. De exacte levertermijn kan in deze fase afhankelijk zijn van het gekozen materiaal.

Fotografe maakt vooraf melding aan De Klant van het uitlopen van levertijden. Oorzaken hiervan kunnen bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, zijn: vertragingen bij de post, ziekte, drukte inzake hoofdberoep van Fotografe. De levertijd kan ook uitlopen wanneer De Klant niet tijdig antwoordt in het mailverkeer.

Een spoed-opdracht (bv. newborn shoot wanneer bevalling eerder dan voozien valt) is mogelijk en kan invloed hebben op de levertermijnen voor andere opdrachten.

8.2. Foto’s worden geleverd via digitale gallerij en vervolgens downloadcode. Foto-afdrukken kunnen opgehaald worden op het adres van de Fotografe, ofwel, tegen verzendkosten ten laste van de Klant, vezonden naar het opgegeven adres.

8.3. Op de bestelde foto’s zal door Fotografe standaard (slechts) nabewerking plaatsvinden, in de vorm van het toepassen van een bepaalde fotobewerkingsstijl zoals dewelke ook zichtbaar zijn aan het portfolio-materiaal van de Fotografe. 


Artikel 9 – Betwistingen

Jij, als Klant, bent verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of Goederen binnen de 5 werkdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk via e-mail kenbaar te maken aan mij, als Fotografe. 

Indien van een gebrek later melding zou worden gemaakt van een fysiek Goed, dan komt jou, als Klant, geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 

Jij, als Klant, kunt ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Dit kan via deze link: https://consumentenombudsdienst.be/nl. 


Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1. Algemeen

10.1.1. Ik, als Fotografe, zal mij steeds inspannen de Overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Jij, als Klant, erkent dat ik, als Fotografe, slechts een inspanningsverplichting heb en geen resultaatsverplichting. De aansprakelijkheid van mij, als Fotografe, is steeds beperkt tot het factuurbedrag of hetgeen mijn aansprakelijkheidsverzekering dekt, naargelang welk bedrag lager is.

Ik, als Fotografe, zal naar beste kunnen handelen in de gegeven omstandigheden tijdens de fotoshoot. Jij, als Klant, maakt deze omstandigheden zo gunstig mogelijk en treft waar nodig maatregelen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

10.1.2. Indien De Klant niet tijdig informatie zou verstrekken over gewijzigde omstandigheden (zoals datum) die belangrijk zijn voor de uitvoering van de opdracht, waardoor de uitvoering voor Fotografe onredelijke onvoorziene inspanningen vergt, kan Fotografe een schadevergoeding van 10% van de totaalprijs aanrekenen.

10.1.3. Indien De Klant de Overeenkomst annuleert terwijl de volledige Opdracht nog uit te voeren was, wordt 25% van de totaalprijs aangerekend. 

         

Werd de Opdracht al gedeeltelijk uitgevoerd, brengt Fotografe de reeds geleverde diensten en producten in rekening waarvoor de verschuldigde prijs door Fotografe zal worden berekend en dewelke wordt verhoogd in functie van de geschatte gederfde winst.


Indien De Klant de fotoshoot annuleert, worden volgende vergoedingen aangerekend:

-   bij annulatie tot 72 uur voordien: minimum 25% van de totaalprijs, vermeerderd met alle aangegane kosten. 

-   bij annulatie tot 48 uur voordien: minimum 50% van de totaalprijs, vermeerderd met alle aangegane kosten. 

-   bij annulatie tot 24 uur voordien: minimum 75% van de totaalprijs, vermeerderd met alle aangegane kosten.

De betalingsverplichting geldt tevens indien De Klant geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de Overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.


10.2. Aansprakelijkheid bij overmacht

10.2.1 Geen van de partijen is aansprakelijk voor vertraging of niet-nakoming van haar contractuele   verplichtingen indien dit te wijten is aan een gebeurtenis waarop zij geen invloed heeft en waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet konden worden voorzien ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst noch door passende maatregelen konden worden voorkomen.

Langs de kant van Fotografe betreft het overmacht waaronder, doch niet uitsluitend, ziekte en extreme weersomstandigheden, waardoor het niet mogelijk is de Opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren. 

Een partij die van mening is dat dergelijke omstandigheid zich voordoet, stelt de wederpartij onverwijld op de hoogte.

10.2.2. Ingeval van overmacht waardoor de opdracht niet te realiseren is, is Fotografe gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden. In dit geval is De Klant gehouden om Fotografe te vergoeden voor het reeds verrichte werk. 

Na ontvangst van deze mededeling over het bestaan van de overmacht heeft De Klant 2 weken de tijd om de Overeenkomst te ontbinden. Indien De Klant besluit tot ontbinding is deze verplicht om Fotografe te vergoeden voor het reeds verrichte werk. 

Fotografe is in zo’n geval niet gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding aan De Klant.

10.2.3. De in de Overeenkomst voorziene termijnen worden automatisch verlengd overeenkomstig de duur van de gebeurtenis van overmacht.


Artikel 11 – Intellectueel eigendomsrecht

11.1. Door aanvaarding van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door jou, als Klant, dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, materialen, en overige inhoud op de Website en ontwikkeld in het kader van opdrachten, eigendom zijn van de Fotografe. Deze zijn beschermd door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder, doch niet beperkt tot, auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 

Fotografe houdt zich het recht voor de gemaakte producten te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website, portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beurs- en demonstratiemateriaal. Zij zal zich hiervoor wel verzekeren van de toestemming van de betrokkenen.

11.2. Het is jou, als Klant, uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud uit voornoemde documenten, opgesteld door ons, als Fotografe, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken, tenzij dit vooraf aan mij, als Fotografe, is gemeld en onder de voorwaarden daarbij gesteld.

11.3. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst. 


Artikel 12 – Gegevensverwerking 

12.1. Door het aanvaarden van een Aanbod, verklaar jij, als Klant je akkoord met de verwerking van jouw persoonsgegevens conform mijn privacy policy. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met de privacy policy die toegankelijk is op de Website.  

12.2. In het kader van de Diensten die ik, als Fotografe, verricht, verwerk ik als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die jij, als Klant, opgeeft. Jouw contactgegevens kunnen verwerkt worden in het kader van mijn Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met jou, als Klant, naar behoren uit te voeren. 


Artikel 13– Geheimhouding 

13.1. Ik, als Fotografe, ben verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die jij, als Klant, hebt meegedeeld tijdens, voorafgaand of na de Dienst.

13.2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door jou, als Klant, is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

13.3. Jij, als Klant, bent ook verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie zoals bedrijfsgeheimen van mij, als Fotografe, in verband met eender welk bedrijfsfacet, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, Goedie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake Klanten en vroegere of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden,…

13.4. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak één van beide partijen verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

13.5. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze overeenkomst geldt als een ernstige fout.

In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 500,00 - onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.


Artikel 14 – Algemeen 

14.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

14.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling. 

14.3.  Deze Algemene voorwaarden, alsmede de overeenkomsten hierop gebaseerd, worden beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arondissement Leuven, tenzij dwingend recht anders bepaalt.


Laatste update: 16-04-2024