Algemene Voorwaarden Rainbows Studio

ALGEMENE VOORWAARDEN RAINBOWS STUDIO

Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met de onderstaande voorwaarden.

 

1. Algemeen

De fotografe kan deze bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik wijzigen en zonder voorafgaandelijke waarschuwing indien er nog geen lopend contact is. Wijzigingen worden bij een lopend cont(r)act tijdig en schriftelijk door de fotografe aan de klant medegedeeld.

Indien de klant een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden, de overeenkomst voor deze datum beëindigen.

De fotografe heeft het recht informatie wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen.

Bij gebruikmaking van de diensten van Rainbows Studio in welke zin dan ook, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.

De wederpartij dient bij een fotoshoot, een bijbestelling, of een wijziging van zijn bestelling op eigen initiatief kennis te nemen van de voorwaarden die op dat respectievelijk ogenblik geldig zijn. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.

 

2. Auteursrecht

Het auteursrecht op de foto’s berust ten alle tijden bij Rainbows Studio. De fotografe blijft altijd de eigenaar van de foto’s. De klant dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden. Elk gebruik van een werk van de fotografe dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotografe. Bij inbreuk op de auteursrechten van de fotografe, rekent de fotograaf de geldende SOFAM-tarieven. Schadevergoeding geeft geen enkel recht op verder gebruik van het werk van de fotografe.

 

3. Aansprakelijkheid

De fotografe is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotografe of diens vertegenwoordigers.

De fotografe is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.

Er kan geen beroep op Rainbows Studio worden gedaan bij klachten van fotoafdrukken als de klant zelf afdrukken laat maken van foto’s. 

De fotografe stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotografe vallen. Denk aan kinderen die niet meewerken, instructies die niet opgevolgd worden, weersomstandigheden, en nog veel meer….

Rainbows Studio doet haar uiterste best de kans op storingen en fouten tijdens de reportage tot een minimum te beperken.

 

4. Betaling

De klant dient een aanvraag te doen via e-mail of via het contactformulier op de website. Na bevestiging van de fotografe staat de datum van de opdracht vast.

De fotoshoot wordt binnen 30 dagen na de factuurdatum betaald door de klant. De klant ontvangt de foto’s nadat er betaald is. Indien de fotografe het verschuldigde bedrag niet binnen de genoemde termijn heeft ontvangen, is de klant 10% van het factuurbedrag extra verschuldigd. Indien de klant zijn schuld niet inlost volgen er gerechtelijke stappen.

Dit bedrag zal vermeerderd worden met 25 EUR administratiekosten per aangetekend schrijven van de fotografe.

De door de klant gekozen foto’s worden na betaling van de gehele factuur geleverd.

Indien er sprake is van meerwerk en/of hogere kosten tijdens of na een fotoshoot, welke noodzakelijk waren, komen deze kosten of vergoeding van meerwerk voor rekening van de klant. Dit wordt altijd tijdens of direct na de shoot door de fotografe met de klant gecommuniceerd.


5. PRijzen

De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De gewijzigde prijzen zijn van toepassing op alle bestellingen en bijbestellingen die worden geplaatst nadat de wijziging werd doorgevoerd. In geval de grondstoffen voor een product of deelproduct met meer dan 25% gestegen zijn sinds de boeking ervan zal de prijsstijging aan de klant gecommuniceerd worden die op dat ogenblik kan beslissen of hij het product respectievelijk deelproduct aan de nieuwe voorwaarden aanvaardt, of van zijn bestelling wil af zien. Indien de fotografe hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal de fotografe dit doorberekenen aan opdrachtgever. Het ontwerp van grafisch werk (lay-out fotoboek, kaarten e.d.) moet steeds betaald worden, ook als het werk niet gedrukt wordt. De bestanden van dit werk worden niet vrijgegeven. Grafisch werk gemaakt door Rainbows Studio kan enkel via de fotografe zelf gedrukt tenzij anders overeen gekomen.

 

6. Bewerking

Binnen 28 dagen na de fotoshoot zullen de foto’s in een online galerij geplaats worden, waar de klant de foto’s in klein formaat kan bekijken en uitzoeken. Dit zijn zogenaamde contactfoto’s. Deze contactfoto’s zijn uitsluitend bestemd om foto’s uit te kiezen en mogen in geen enkel geval gebruikt of gepubliceerd worden op welke wijze dan ook.

Het geleverde aantal foto’s varieert naar gelang de duur van de sessie en andere variabelen, en kan verschillen van fotosessie tot fotosessie. Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotografe een selectie. De foto’s worden altijd bewerkt in de stijl van de fotografe. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden. 

Er worden nooit onbewerkte originele foto’s (RAW-bestanden) geleverd.

Rainbows Studio zal de door de klant gekozen digitale bestanden van de fotoreportage na 6 maanden uit haar archief/opslag verwijderen.

 

7. Naamsvermelding

Bij het gebruiken/publiceren van de foto’s door de klant, bijvoorbeeld op social media, dient altijd de naamsvermelding of verwijzing (@RainbowsStudios of Rainbows Studio) naar de fotografe gebruikt te worden.

 

8. Cadeaubonnen

Rainbows Studio heeft cadeaubonnen die de klant kan kopen voor elk gewenst bedrag.

Geschenkbonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna kan de geschenkbon enkel nog na uitdrukkelijk akkoord van de fotografe gebruikt worden, maar zullen eventueel gewijzigde prijzen van toepassing zijn. Indien op de bon geen bedrag, maar een omschrijving van een dienst staat beschreven, zal de gebruiker van de bon het eventuele prijsverschil moeten bijbetalen om van dezelfde dienst te kunnen genieten. Overwaarde van een geschenkbon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt voor een ander type en goedkopere fotoshoot dan vermeld) wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon. De cadeaubon is alleen geldig bij Rainbows Studio en de aangegeven waarde is in euro’s, inclusief BTW. De cadeaubon is niet tegen contant geld inwisselbaar. Indien de waarde van de cadeaubon lager is dan de gekozen reportage, dient het resterende bedrag bijbetaald te worden.

Aanpassing van de waarde en/of de afgiftedatum maakt de cadeaubon ongeldig. Voor een fotoshoot dient een afspraak te worden gemaakt. De datum van de fotoshoot is afhankelijk van de beschikbaarheid. U dient bij het maken van de afspraak te vermelden dat u gebruik maakt van de cadeaubon. De cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een cadeaubon te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.

De klant kan de cadeaubon besteden aan een fotoreportage of nabestelling.

De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de factuur.

Een cadeaubon kan 1 keer gebruikt worden voor de volledige waarde.

 

9. Fotoalbums

Het is niet mogelijk om aangeschafte fysieke fotoproducten, besteld bij fotografe, te ruilen en/of retourneren. De producten zijn strikt persoonlijk en worden op maat gemaakt. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

Als de klant akkoord heeft gegeven op de digitale versie om deze te laten drukken, kan hij geen klachten meer indienen over het gedrukte fotoalbum.

 

10. Klachten

Bij klachten wordt er binnen 5 werkdagen na ontvangst van de foto’s contact opgenomen met de fotografe.

Het is in geen enkel geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid wordt er bekeken in hoe we dit naar tevredenheid kunnen oplossen, door bijvoorbeeld een nieuwe fotoshoot te doen in verkorte vorm.

Als je tijdens een reportage ergens ontevreden over bent of iets niet mooi vindt, dan moet je dat direct tegen mij zeggen. Dat geeft mij namelijk de kans om iets anders te doen. Klachten achteraf hierover worden als niet gegrond beschouwd.


11. Commerciële en zakelijke doeleinden

Bij het boeken van een fotoshoot geeft de klant toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden (zoals social media, website etc.) Wil de klant een specifieke foto niet online hebben dan kan dit overlegd worden met de fotografe. Wanneer de klant geen enkele foto online geplaatst wil hebben, dan moet dit voorafgaande aan de fotoshoot bekend gemaakt worden aan de fotografe.

Het is voor de klant niet toegestaan om foto’s zonder toestemming van de fotografe door te spelen naar een commercieel bedrijf. Indien dit toch gebeurt, dient de fotografe direct op de hoogte gebracht te worden.

 

12. Website van fotografe

De foto’s op www.RainbowsStudio.be mogen alleen gebruikt worden door de eigenaar, Kyani Vullings. Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken, maar hebben geen toestemming ze, op welke wijze dan ook, te gebruiken.

Voor commerciële opdrachten en commercieel gebruik van de foto’s kunt u contact met opnemen met Rainbows Studio. Hiervoor gelden namelijk andere bestandsformaten en prijzen.

De fotografe heeft haar uiterste best gedaan om alles wat op de Rainbows Studio website staat, correct en volledig weer te geven. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst.

Rainbows Studio behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

 

13. UITSTEL EN Annulering

De klant kan zijn boeking eenmalig en zonder betaling van een meerkost uitstellen met maximum 30 dagen met behoud van de oorspronkelijke prijzen en algemene voorwaarden die geldig waren bij de oorspronkelijke boeking (onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de fotografe op de latere datum). In geval van uitstel van de boeking met meer dan 30 dagen kan de klant zich niet langer beroepen op de oorspronkelijke prijzen en voorwaarden. De meest recente prijzen en voorwaarden zullen dan van toepassing zijn.


In geval van annulering van de opdracht door de klant, wordt de eventuele aanbetaling niet terugbetaald.

In geval van slecht weer (storm, onweer of zware regenval) mag een fotoshoot die buiten zou plaatsvinden worden afgezegd in overleg met de fotografe en de klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten. De fotoshoot zal worden verzet naar een nieuwe datum.

In het geval dat de fotografe niet in staat is om door overmacht de fotoshoot uit te voeren, wordt er zo snel mogelijk een nieuwe afspraak gemaakt. Als dit niet mogelijk is, heeft de klant recht op teruggave van de aanbetaling.

De fotoshoot en de foto’s zijn persoonlijk voor de klant gemaakt, en daarom is teruggave van geld in geen enkel geval mogelijk.


14. Voorbehoud

De fotografe houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien, na aanvaarding, nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotografe onaanvaardbaar maken.